3000 нащадків великого мисливця Королеви Бони

Переклад статті з польської газети «ІЛЮСТРОВАНИЙ ЩОДЕННИЙ КУР’ЄР» – No*174 Понеділок, 25 червня 1928 р.

3000 нащадків великого мисливця Королеви Бони
Серед численних екскурсій, які відвідували «Палац преси», до нас, серед інших, завітали учні початкової школи із невеликого містечка Серники, розташованого на найдальшій східній окраїні Полісся, під керівництвом і вчителем місцевої школи, п. Януша Голомба.

Через високу вартість їх всього чотири, оскільки в поїздку входить огляд визначних пам’яток Варшави, Ченстохова, Кракова та Львова. Від тур-менеджера ми дізнаємося дуже цікаві історії про це містечко та її мешканців.

Він каже, що нині Серники налічують 3000 мешканців, які всі називають себе Полюховичами-Серницькими, є польською парафіяльною шляхтою, яка походить від Полюховичів, Великого Ловця при королівському дворі Бони, що оселилися в Серниках. Усіх чотирьох учасників подорожі звуть Полюховичі, і вони відрізняються лише прізвиськами.

За російських часів його спеціально пригнічував за стінами посол Рєпнін, що свідчить про патріотизм жителів, а також про те, що 16 з цієї родини брали участь в останньому повстанні.

Вони й досі почуваються поляками, зовсім збідніли в неволі, і лише сьогодні почуваються ввічливішими у відродженій Батьківщині. Містечко розташоване на річці Стубло, за 45 км. в’їзд з Пінська. Це дуже цікаво з етнографічних причин. На фото вище показано, як родина Полюховичів та їхній учитель пан Януш Голомб відвідують «Палац преси».

Ag.foto. «Святовіда» на рекордах країни «Альфа».

3000 potomków wielkiego łowczego Królowej Bony
3000 нащадків великого мисливця Королеви Бони

Оригінал статті на польскій мові:

„ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY” – Nr.*174 Poniedziałek 25 czerwca 1928 r.

3000 potomków wielkiego łowczego Królowej Bony

Z pośród wielu wycieczek, zwiedzających „Pałac Prasy”, odwiedzili nas między innymi, uczniowie powszechnej szkoły z miasteczka-zaścianka, Serniki, znajdującego się na najdalej wysuniętych wschoddnich kresach Polesia, pod kierownictwem i nauczyciela tamtejszej szkoły p. Janusza Goląba.

Jest ich tylko czterech z powodu dużych kosztów, gdyz wycieczka obejmuje zwiedzanie Warszawy. Czę stoćhowy, Krakowa i Lwowa. Od kierownika wyciezki dówiadujemy się bardzo ciekawych historyj, o tym zaścianku i jego mieszkancach. Mowi on, że obecnie Serniki posiadają 3.000 mieszkańców, którzy wszyscy nazywają sie Poluchowiczami-Sernickimi, sa polską szlachtą zaściankową, wywodzącą się od Poluchowicza, Wielkiegó Łowczego ną dworze królewej Bony, który osiadł w Sernikach. Wszyscy czterej członkowie wycieczki nazywają się Poluchowieże, a różnią sie miedzy sobą tylko przezwiskami.

Za czasów rosyjskich za ścianek był specjalnie gnębiony przez ambasadora Repnina, co świadozy o patriotyźmie miesżkańców, jak równnez to, że v ostatnim powstaniu 16 z tego rodu brało udział.

Czują się wciąż Polakami, zupełnie zubożanie w niewoli, dzis dopiero czują się szezęsliwsi w odrodzonej Ojezymie. Miasteczko położone jest nad rzeką Stublem, 45 km. wechód od Pińska. Bardzo jest ono ciekawe ze wzgledow etnograficznych. Powyższe zdjęcie przedstawia Poluchowiezów wnaz a ich nauczycielem, p. Januszem Goląbem naplasformie podezas zwiedznia „Pałacu Prasy”. (Ge)

Ag.fot. „Światowida” na płytach kraj. „Alfa”.

3000 potomków wielkiego łowczego Królowej Bony
3000 potomków wielkiego łowczego Królowej Bony

Loading

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *